#ข่าว มบส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีแด่ คณาจารย์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีแด่ คณาจารย์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี
—-
ผู้ช่วยอธิการบดี ตามรายนามดังนี้
1. ผศ.ดร.สุริยา พันธ์โกศล
2. รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย
3. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก
4. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์
5. อาจารย์มรกต ภู่ทอง

ทั้งนี้ มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีเพิ่มเติมคือ ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์
—-
#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีแด่ คณาจารย์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –