#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563

สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563
—-
เอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประชาชน (ใช้ลงทะเบียนรับบัตรคิว)
2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

***หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
—-
ตรวจสอบห้องสอบและสถานะการสมัคร
ได้ที่ http://admission.bsru.ac.th เมนูตรวจสอบผลการสมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –