#ข่าว มบส.

พิธีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การแต่งกาย
1) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย (กอม.) สวมชุดปกติขาว
2) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) สวมชุดสูทสุภาพสากล
3) แขกผู้มีเกียรติ สวมชุดสูทสุภาพสากล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –