Show Case

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ การให้ทุนการศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา
1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จพระยา ที่มีสถานภาพปกติ
2. ต้องแจ้งความประสงค์โดยขอใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในวันและเวลาราชการ

ส่งใบสมัครที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

สามารถศึกษาเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพิ่มเติม และดาวน์โหลด ได้ที่ : http://mis3.bsru.ac.th/

Down…/file_download/2563-invite.pdf

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –