Show Case

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลสื่อดิจิทัล ประเภทดีมาก จำนวน 1 รางวัล และรางวัลสื่อดิจิทัลประเภทดี จำนวน 11 รางวัล จากการประกวดในกลุ่มเครือข่ายทั้งสิ้น 13 สถาบัน ในการประกวดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย (Morals Ethics and Core Values of Thailand Contest: ME Thai Contest 2019) ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอด การทำความดีเพื่อแผ่นดิน” ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 โดยมีอาจารย์เด่นชัย พันธุ์เกตุ เป็นที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –