#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ เรื่อง การให้ทุนนักศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

—-
คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา
1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีสถานภาพปกติ
2. ต้องแจ้งความประสงค์โดยขอใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันและเวลาราชการ

#ส่งใบสมัครที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 สำหรับการรับสมัคร รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 สำหรับการรับสมัคร รอบที่ 4 admissions และ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
—-
สามารถศึกษาเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพิ่มเติม และดาวน์โหลด ได้ที่ : http://mis2.bsru.ac.th/registrar/Download/file_download/2562-invite.pdf

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –