#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ การให้ทุนการศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

—-
คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา
1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จพระยา ที่มีสถานภาพปกติ
2. ต้องแจ้งความประสงค์โดยขอใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในวันและเวลาราชการ
ส่งใบสมัครที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

**ขยายเวลา ส่งใบสมัครถึง 30 ธันวาคม 2562
—-
สามารถศึกษาเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพิ่มเติม และดาวน์โหลด ได้ที่ : http://mis3.bsru.ac.th/registrar/Download/file_download/2563-invite.pdf

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –