#ข่าวสำหรับนักศึกษา

เอกสารประกอบการเรียนการสอน : วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่ลงเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา ๘๑๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
ขอให้ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว ดังรายการต่อไปนี้

. ตารางเรียนตลอดภาคการศึกษา วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓ สำหรับหมู่เรียน D๗ – D๑๒ (เช้า)

๒. ตารางเรียนตลอดภาคการศึกษา วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓ สำหรับหมู่เรียน D๑ – D๖ (บ่าย)

๓. แนวการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓

๔. โครงร่างกิจกรรมสร้างสรรค์ วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓

๕. ใบงานกิจกรรมวันพิราลัย วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓

๖. เอกสารประกอบการนำเสนอการเรียนการสอนทุกบท วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –