Uncategorized

ฝ่ายอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ร่วมให้บริการตั้งจุดคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในกิจกรรมต่างๆ

ฝ่ายอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมให้บริการตั้งจุดคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ดังนี้

วันที่ 12 มีนาคม 2563
– พิธีไหว้ครู และครอบครูนาฏยศิลป์ไทย จัดโดย สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– การนำเสนอผลงานวิจัย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ “การสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ ของกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ ของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา
– การสอบคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จัดโดย กองบริหารงานบุคคล

วันที่ 14 มีนาคม 2563
– กิจกรรมการเรียนรู้และปฏิบัติการดูดาววัตถุบนท้องฟ้า จัดโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
– การสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาพิเศษ จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
– การซักซ้อมแสดงผลงานนักศึกษา “สุมหัวคอนเสิร์ต ครั้งที่ 2” จัดโดย วิทยาลัยการดนตรี

วันที่ 15 มีนาคม 2563
– การแสดงผลงานนักศึกษา “สุมหัวคอนเสิร์ต ครั้งที่ 2” จัดโดย วิทยาลัยการดนตรี

โดยในแต่ละกิจกรรมจะมีการวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริการแอลกอฮอล์ล้างมือแบบเจล และหน้ากากอนามัย ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา โทร 02-47370000 ต่อ 1306
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการนักศึกษา
——
#BSRURecentnews ฝ่ายอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ร่วมให้บริการตั้งจุดคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในกิจกรรมต่างๆ #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –