Uncategorized

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเรียนเชิญ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานสาขาวิชาพร้อมผู้แทนสาขาวิชา 1 ท่าน เข้าร่วม โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT กิจกรรม : “การพัฒนาศักยภาพหลักสูตรและสอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน”

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –