Uncategorized

ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT

วันที่ 16 มีนาคม 2563 ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT กิจกรรม : “การพัฒนาศักยภาพหลักสูตรให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่อไป โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ที่ปรึกษาฯ และผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการพัฒนาหลักสูตร นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และ ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กล่าวชี้แจงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะดิจิทัลโครงการสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล และการสอนอย่างไรให้ปลอดภัยในยุค COVID-19 ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา/หลักสูตร และคณาจารย์ผู้แทนของแต่ละสาขาวิชา/หลักสูตร เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4
—-
ภาพโดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ข่าวโดย : เครือข่านักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ
—-
#BSRURecentnews ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –