#ข่าว มบส.

ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ : กิจกรรมการสร้างและผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู (Digital-Based) (ระยะที่ 1)

ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ : กิจกรรมการสร้างและผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู (Digital-Based) (ระยะที่ 1)
—-
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี รองคณบดี และทีมงาน จัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ : กิจกรรมการสร้างและผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู (Digital-Based) (ระยะที่ 1) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยมีความน่าสนใจสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
– รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น คณะกรรมการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (ThaiCyber University : TCU) อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
– รศ.ดร.สุรพล บุญลือ อุปนายกสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแห่งประเทศไทย อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ชั้น 7 ห้อง 300705
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์
—-
#BSRURecentNews ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ : กิจกรรมการสร้างและผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู (Digital-Based) (ระยะที่ 1) #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –