#ข่าว มบส.

ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์กลุ่มวิชาแกนคณะ (พื้นฐานคณะ) ปีการศึกษา 2562

ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์กลุ่มวิชาแกนคณะ (พื้นฐานคณะ) ปีการศึกษา 2562
—-
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย อาจารย์ขวัญนภา วัจรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองการ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์กลุ่มวิชาแกนคณะ (พื้นฐานคณะ) ปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 รายวิชา ได้แก่ วิชากฎหมายในชีวิตประจำวัน วิชาทักษะภาษาสู่อาเซียน วิชาออกแบบเพื่อการนำเสนอ และวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตราฐานการศึกษา และนำผลจากการทวนสอบมาแก้ไข และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เรียนเชิญ รศ.สุภรณ์ ลิ้มบริบูรณ์ และผศ.เพชราวดี จงประดับเกียรติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแก้วโกเมน (2707C)
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
—-
#BSRURecentNews ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์กลุ่มวิชาแกนคณะ (พื้นฐานคณะ) ปีการศึกษา 2562 #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –