#ข่าว มบส.

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จากผู้แทนบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงส์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และคณะผู้บริหารสำนักกิจการนักศึกษา รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จากคุณปุญชรัสมิ์ เอี่ยมวิไลกุล ผู้แทนบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมหาวิทยาลัยจัดทำให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 891 คน โดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 สิ้นสุด วันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท จากภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลในเครือ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 50,000 บาท โดยบริษัทฯ ออกบัตรประจำตัวผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งสำนักกิจการนักศึกษา ดำเนินการส่งมอบไปตามหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย บุคลากรสามารถติดต่อรับได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
——
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการนักศึกษา
——
#BSRURecentnews ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จากผู้แทนบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –