Uncategorized

ผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการค่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ปีที่ 5

นที่ 7 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.ประยงค์ อ่อนตา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์นิศาชล ฉัตรทอง ผู้ช่วยคณบดี จัดโครงการค่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ปีที่ 5 : สำรวจและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น ในแขวงสำเหร่ แขวงดาวคะนอง และเขตธนบุรี กรุงเทพฯ นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและทำการสังเคราะห์โดยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยากรโดย 1. ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2. นางสาวศุภวรรณ ปทุมพงศ์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ เขตธนบุรี มาอภิปรายและวิพากษ์ข้อมูลพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่ถูกต้องสมบูรณ์ สำหรับการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนในย่านฝั่งธนบุรี ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
——
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
——
#BSRURecentnews ผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการค่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ปีที่ 5 #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –