ปริญญาโท

บัณฑิตวิทยาลัย

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน


สาขาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูสาขาการบริหารการศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอนสาขานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่
สาขาทัศนศิลป์สาขาดนตรีตะวันตกสาขาเภสัชกรรมไทยสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สาขาบริหารธุรกิจ (สองภาษา)สาขาจิตวิทยาการปรึกษาสาขาภาษาไทยสาขาการสอนสังคมศึกษา
สาขาการบริหารการพัฒนาเทคโนโลยี