Uncategorized

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษา รหัส 60 แจ้งงดกิจกรรมแนะแนวการวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR

ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563
—-
จึงขอให้นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยตนเองโดยการใช้สื่อ Online

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –