#ข่าว มบส.

ประกาศ ห้ามเข้า – ออก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 26 – 31 มีนาคม 2563 โดยเด็ดขาด มหาวิทยาลัยปิดเพื่อฆ่าเชื้อและทำความสะอาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –