#ข่าว มบส.

ประกาศ : รายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –