#ข่าว มบส.

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ยุติการเรียนการสอนในชั้นเรียนเต็มรูปแบบ นักศึกษาเรียนและสอบ ผ่านระบบออนไลน์ โดยติดต่ออาจารย์ผู้สอนผ่านทางสื่อออนไลน์และให้นักศึกษา งดการเดินทางมามหาวิทยาลัย ตลอดภาคเรียนที่ 2/2562

จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –