#ข่าว มบส.

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 มหาวิทยาลัยจึงกำหนดมาตรการ

1. ขยายเวลาปิดทำการไปจนถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

2. อาจารย์และบุคลากร สามารถ เข้า – ออก มหาวิทยาลัยได้ เพื่อปฏิบัติงานเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย

3. นักศึกษาให้เรียนและติดต่ออาจารย์ผ่านระบบออนไลน์

4. ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 6 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
—-
31 มีนาคม 2563
สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –