#ข่าว มบส.

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การนำเสนอวิสัยทัศน์และการหยั่งเสียง

– การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563
ระหว่างเวลา 13.30 – 14.30 น.
โดยวิธีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

– ดำเนินการหยั่งเสียง
ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563
ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร 18 ชั้น 12
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

*** ผู้ที่ไม่สามารถมาหยั่งเสียงได้ตามกำหนดการดังกล่าวข้างต้น ให้ดำเนินการหยั่งเสียงล่วงหน้า โดยขอรับแบบฟอร์มการหยั่งเสียงล่วงหน้าและจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย)
ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในเวลาราชการ)
ณ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 6 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –