Uncategorized

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

#วิธีการเสนอชื่อ
โดยรับแบบเสนอชื่อ พร้อมแบบประวัติฯ
และยื่นได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิกาบดี ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
—-
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม- วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
(ในวันและเวลาราชการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –