#ข่าว มบส.

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ลงคะแนนเสียงเลือกล่วงหน้า
วันที่ 5 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –