Uncategorized

ประกาศเลื่อนโครงการ “พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมธุรกิจแรกเริ่ม (Startup) ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0”

ในวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2563
เนื่องจากมาตรการการควบคุมไวรัส Covid-19
—-
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
อาจารย์นวพร หงส์พันธุ์
โทร. 081-470-9931

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –