#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)

——————————
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
——————————————————————–
เอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประชาชน (ใช้ลงทะเบียนรับบัตรคิว)
2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน (GPAX)
3.Portfolio
4. เอกสาร/อุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติม ตามที่สาขาวิชาได้กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
———————————————————————–
ตรวจสอบห้องสอบและสถานะการสมัคร
ได้ที่ http://admission.bsru.ac.th คลิ๊กที่เมนูตรวจสอบผลการสมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –