#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)

—-
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้
1. บันทึกข้อมูล ที่เว็บไซต์
http://mis.bsru.ac.th
เลือกเมนู ระบบรับสมัครนักศึกษา
2. พิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัว ที่เว็บไซต์ : http://info.bsru.ac.th/mis/admission
3. ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์
https://student.mytcas.com
วันที่ 30 – 31 มกราคม 2563
4. รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน
วันที่ 31 มกราคม 2563
เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –