#ข่าว มบส.

ประกาศมหาวิทยาลัย : เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า Coronavirus (2019-nCoV)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)

           ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน มีการติดเชื้อและมีความรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตหลายสิบราย การติดเชื้อจะใช้เวลา 2-3 วัน กว่าจะเริ่มมีอาการป่วยเป็นไข้ การระบาดโรคนี้ค่อนข้างง่าย เพราะติดต่อผ่านการหายใจและการสัมผัสผ่านสารคัดหลั่ง ไม่ว่าจะเป็น ฝอยละอองต่างๆ ที่มาจากร่างกายของผู้ติดเชื้อ และมีหลักฐานชัดเจนว่า มีผู้ป่วย หรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทาง เข้ามาภายในประเทศไทย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าและปฏิบัติตามประกาศ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราขภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความห่วงใย ในสถานการณ์ดังกล่าว จีงเห็นควรดำเนินการตามมาตรการดังนี้

1. นักศึกษาจีนที่เดินทางกลับบ้านที่ประเทศจีนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ และยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ขอให้นักศึกษาจีนเหล่านั้นพำนักพักอยู่ในประเทศจีนต่อโปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และ ขอให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาจีนติดต่อนักศึกษาเหล่านั้นเพื่อแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงสถานการณ์ การเฝ้าระวังของโรคระบาดดังกล่าว และมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการสอนเสริมให้กับนักศึกษาหลังจากที่ได้เดินทางกลับมาแล้ว

2. สำหรับนักศึกษาจีนที่พำนักในประเทศไทยและไม่ได้เดินทางกลับประเทศจีนในช่วงระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ขอให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องประสานกับนักศึกษาเหล่านั้นเพื่ือขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะกับคน ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะติดเชื้อดังกล่าว

3. กรณีนักศึกษาหรือบุคลากรที่ได้เดินทางกลับมาจากประเทศจีน หลังจากวันที่ 27 มกราคม 2563 ขอให้นักศึกษาหรือบุคลากรเหล่านั้นหยุดเรืยน และหยุดทำงาน เป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ และขอให้แจ้งชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ ให้ส่วนงานทราบ โดยให้ส่วนงานส่งข้อมูลนักศึกษาและบุคลากร เหล่านั้นมายังที่หน่วยงาน สำนักกิจการนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 063-390-1440 ตลอด 24 ชั่วโมง และให้เฝ้าติดตามนักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากประเทคจีนอย่างใกล้ชิด

4. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่มีไข้หวัด ไอ จาม หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ควรรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรือห้วหน้าหน่วยงานขั้นต้นทราบ ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ไม่ควรรักษาตนเอง และควรดูแลอย่างใกล้ชิด โดยไม่ให้มีการแพร่เชื้อต่อไป

5. กรณีนักศึกษาหรือบุคลากรที่ต้องมีการเดินทางไปยังประเทศจีน ขอให้ระงับการเดินทางไว้ก่อน และ หากไม่สามารกหลีกเลี่ยงการเดินทางไต้ ขอให้หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ขิดผู้ป่วยไอจาม สวมใส่หน้ากากเมื่ออยู่ในที่ชุมซน หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ และหมั่นล้างมีอให้สะอาดด้วยนํ้า และสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมืออยู่เสมอ

6. ทางมหาวิทยาลัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และอาจมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือ จาก คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ในโอกาสต่อไปเพื่อป้องกันการระบาดของโรค ทั้งนี้นักศึกษา และบุคลากรสามารถติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) ได้จาก เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php

จีงประกาศมาเพื่อทราบและถีอปฏิบัติโดยทั่วกัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –