Uncategorized

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 5

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 5 (การปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรในภาวะแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –