#ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)

ผู้ที่ยังไม่มารายงานตัว สามารถติดต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอรายงานตัวได้

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –