#ข่าว มบส.

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ช่องทางการติดต่อสำนักในช่วงการระบาดของเชื้อโรค COVID-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –