#ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 – วันพุธที่ 9 กันยายน 2563
.
ชำระได้ที่ :
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ฯ
ธนาคาร กรุงเทพฯ
บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (รวมถึงบิ๊กซี มินิ) ทุกสาขาทั่วประเทศ
.
ช่วงวันที่ชำระค่าลงทะเบียนพร้อมค่าปรับที่กองคลัง 10 กันยายน 2563 – 9 ตุลาคม 2563
.
อัตราการคำนวณค่าปรับ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
– ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ลงมา : วันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
– ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ขึ้นไป : วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท

****วันที่ 10 ตุลาคม 2563 หากมิได้ชำระการตามกำหนด นักศึกษาจะต้องดำเนินเรื่องรักษาสภาพ(พักการเรียน)ในภาคเรียนนี้ และไม่สามารถลงทะเบียนในภาคเรียนถัดไปได้****

**ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเบิกค่าเล่าเรียนของหน่วยงานให้ชำระผ่านเคาน์เตอร์ทางธนาคารเท่านั้น**

วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระผ่านเว็บไซต์ : 10 สิงหาคม 2563 – 9 ตุลาคม 2563
(หากครบกำหนดแล้วสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
—-
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศได้ที่เว็บไซต์
http://financebsru.bsru.ac.th/dow…/ประกาศมหาวิทยาลัย-การช-2…
.
หลักฐานในการชำระเงิน : ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนเรียน
.
สามารถพิมพ์ได้จาก http://mis.bsru.ac.th โดยเข้าที่เมนู “รายการลงทะเบียน”
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กองคลัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –