MOU สำนักงานอธิการบดี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตและพัฒนาครูระหว่างกรุงเทพมหานคร

 

ระยะเวลา เริ่ม : 18 ธันวาคม 2560 (สัญญาห้าปี)

สิ้นสุด : พ.ศ. 2565

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –