#ข่าว มบส.

บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2563

บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2563
—-
วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2563 ดังนี้
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
-หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
-หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
-หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
-หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก.2 สาขาวิชาทัศนศิลป์
-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่
-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
-หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
ณ ห้องสอบ อาคาร 2 ชั้น 8, 9, 10 และอาคาร 6 ชั้น 8, 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย
—-
#BSRURecentNews บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบการวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR พ.ศ. 2563 #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –