MOU คณะวิทยาการจัดการ

บริษัท ไทยทีวี จำกัด

ระยะเวลาเริ่ม : 09/2557 (สัญญาห้าปี)

สิ้นสุด : พ.ศ. 2562

0Shares
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –