#ข่าว มบส.

บริษัท แอสเซนเจอร์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (Ascendger Information Service (Thailand) Co., Ltd.) ได้นำเสนอ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563 บริษัท แอสเซนเจอร์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (Ascendger Information Service (Thailand) Co., Ltd.) ได้นำเสนอ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ฐานข้อมูล JGATE ฐานข้อมูล ODILO ฐานข้อมูล BioOne ฐานข้อมูล WDL (WORLD DISSERTATIONS LIBRARY) เป็นต้น โดยมี อาจารย์.ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ ผศ.วิมล อุทานนท์ รองผู้อำนวยการ อาจารย์เนตร โพธิ์เขียว ที่ปรึกษา ผศ.อภิญญา หนูมี ที่ปรึกษา และคุณชุมภู เมืองคลี่ หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เข้ารับฟังการนำเสนอ เพื่อพิจารณาในการจัดซื้อไว้ให้บริการต่อไป ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUnews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –