#ข่าว มบส.

นักศึกษาที่เรียน วิชาสังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 สามารถติดต่ออาจารย์ประจำหมู่เรียนด้วยช่องทางไลน์ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –