#ข่าว มบส.

ทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑

ทีทัศน์วัฒนธรรม ISSN 1513 – 7376
ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑
– สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความด้านศิลปวัฒนธรรม
“ด้านประวัติศาสตร์ . โบราณคดี . มานุษยวิทยา . สังคมวิทยา
ชาติพันธุ์วิทยา . คติชนวิทยา . วัฒนธรรมศึกษา
การจัดการวัฒนธรรม . นิเวศวิทยาวัฒนธรรม . ศาสนา
ภาษาและวรรณกรรม . ศิลปกรรม . สถาปัตยกรรม
ดนตรีและการแสดง”
ตีพิมพ์ลงในวารสาร
“ทีทัศน์วัฒนธรรม” ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ {มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๓}
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในวงวิชาการให้กับผู้รักการอ่านทั่วประเทศ
– ผู้ที่สนใจลงบทความ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ ทีทัศน์วัฒนธรรม: http://culture.bsru.ac.th/ejournal/
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ejournal/
อีเมล culture@bsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –