#ข่าว มบส.

ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูล และขอรับบริการออนไลน์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

– Facebook ของสำนักวิทยบริการฯ
https://www.facebook.com/library.bansomdej

– Line ห้องสมุดบ้านสมเด็จ
https://bit.ly/3bkrZDO

– Web Site ของสำนักวิทยบริการฯ
http://library.bsru.ac.th/w2014/

– E-mail ของสำนักวิทยบริการฯ
library.bansomdej@gmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –