Uncategorized

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตร “AUN-QA implementation and Gap Analysis การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้”

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตร “AUN-QA Model and Concept การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้” โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 11 ทั้งนี้ภายในงานมี การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ ดังนี้

– การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ เรื่อง Overview of AUN-QA Model and Concept
– การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Criteria and Implementation – Workshop : QA Practice and Gap Analysis (Criiteria 1-3)
– การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Criteria and Implementation – Workshop : QA Practice and Gap Analysis (Criiteria 4-5)
– การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Criteria and Implementation – Workshop : QA Practice and Gap Analysis (Criiteria 6-11)

วิทยากรการบรรยายโดย รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ AUN-QA Lead Assessor (Program Level) และคณะ
—-
#BSRURecentnews งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตร “AUN-QA implementation and Gap Analysis การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้” #BSRUNews

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –