#ข่าว มบส.

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุม เรื่อง “การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน”

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุม เรื่อง “การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน”
——
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุม เรื่อง “การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน” เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับหน่วยงานสนับสนุน (สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียนสาธิต และสำนักงานคณบดี) โดยมี รศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม ดำเนินการประชุมโดย อาจารย์เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี และทีมงาน ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคาคาร 8 ชั้น 6
——
#BSRURecentNews งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุม เรื่อง “การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน” #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –