#ข่าวกิจกรรม

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2562”

วันที่ 14 – 15 กรกฎา คม 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2562” โดยมี รศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งมีกิจกรรมการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. คุณณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
2. คุณธัญญารัตน์ จีนหลี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3. คุณจิรฐาทิพย์ วัฒนพานิช นักวิชาการศึกษา
4. คุณจิระวรรณ ยืนยั่ง นักวิชาการศึกษา
ให้เกียรติเป็นวิทยากร ทั้งนี้ โครงการอบรมฯ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะการใช้ระบบรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (CHE QA Online) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ตลอดทั้งส่งเสริมให้ระบบฐานข้อมูลมีความน่าเชื่อถือในการเปิดเผยผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคาร 10
—-
ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา
—-
#BSRURecentNews งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2562” #BSRUNews

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –