Show Case

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแสดงในงานร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในออสเตรเลีย

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.กชกร ชิตท้วม อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏยศิลป์ อาจารย์อนุสรา สุขบำเพิง อาจารย์ชุลีวรรณ ไหลเจริญ อาจารย์โจ ฮานา คณาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแสดงในงานร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในออสเตรเลีย ณ ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –