#ข่าว มบส.

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกาศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ผู้ที่ยื่นคำร้องขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย คำร้อง ทบ.17 เพื่อขอจบการศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่ยื่นคำร้อง ทบ.17 ในภาคเรียนที่ 1 , 2 และ 3 / 2562 แต่ยังติดปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรมไม่ครบ หรือ ถูกตัดคะแนนความประพฤติ อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้
.
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการพิจารณาช่วยเหลือได้ที่ : https://docs.google.com/…/1SVXFC8WtAm6Bort-dXDzn1VtRn…/edit… หรือสแกน QR CODE ในภาพประชาสัมพันธ์
.
ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –