#ข่าว มบส.

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – ศูนย์วิทยาศาสตร์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ กับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ กับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#บ้านแห่งความสำเร็จบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#ศูนย์วิทยาศาสตร์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#BSRU
#SCIENCEANDTECHNOLOGY
#SCIENCECENTER
#BANSOMDEJCHAOPRAYARAJABHATUNIVERSITY
E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –