#ข่าว มบส.

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ในหัวข้อ “การอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM”

วันที่ 20 มีนาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ในหัวข้อ “การอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM” เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัยในการเตรียมความพร้อมในการรับมือเรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ให้อาจารย์ยุติการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยให้สอนผ่านระบบออนไลน์ทุกรายวิชาและหลีกเลี่ยงการเดินทางมามหาวิทยาลัย
โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดี คณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการและร่วมอบรม วิทยากรนำโดย อาจารย์ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และอาจารย์ นงลักษณ์ ไชยเสโน กรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วม ณ อาคาร 7 ชั้น 1 สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
—-
#BSRURecentnews คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ในหัวข้อ “การอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM” #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –