#ข่าว มบส.

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ หัวข้อ “การอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม VMix”

วันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ในหัวข้อ “การอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม VMix” เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัยในการเตรียมความพร้อมในการรับมือเรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ให้อาจารย์ยุติการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยให้สอนผ่านระบบออนไลน์ทุกรายวิชาและหลีกเลี่ยงการเดินทางมามหาวิทยาลัย
โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดี คณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการและร่วมอบรม วิทยากรโดย อาจารย์ณัฐพนธ์ เกษสาคร รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและระบบสารสนเทศ พร้อมคณาจารย์เข้าร่วม ณ อาคาร 7 ชั้น 1 สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
—-
#BSRURecentnews คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ หัวข้อ “การอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม VMix”​ #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –