#ข่าว มบส.

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบผสมผสาน Off-Line and On-line ตามแนวทาง New normal ผ่านกิจกรรม “การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ประเภท Plug และ Unplug”

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบผสมผสาน Off-Line and On-line ตามแนวทาง New normal ผ่านกิจกรรม “การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ประเภท Plug และ Unplug”
—-
วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบผสมผสาน Off-Line and On-line ตามแนวทาง New normal ผ่านกิจกรรม “การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ประเภท Plug และ Unplug” ภายใต้โครงการการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำทีมโดย รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ วิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา นักศึกษา TA โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ได้ลงนาม MOU ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสมุทรสาครเข้าร่วมอบรม จำนวน 140 คน จาก 44 โรงเรียน ลักษณะการจัดกิจกรรมตามแนวทาง New normal ใช้รูปแบบผสมผสานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการบรรยายในห้องอบรมจริง ซึ่งโรงเรียนที่ทำหน้าที่ศูนย์หลักในการจัดอบรมร่วมกัน จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนวัดยกกระบัตร โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ และโรงเรียนวัดนางสาว ผลการจัดอบรม ครูสะท้อนคิดว่า ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั้ง Unplug และ Plug และแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนว New Normal …….ชื่นชม….. ชื่นชอบ…. และชื่นบาน…….
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์
—-
#BSRURecentNews คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบผสมผสาน Off-Line and On-line ตามแนวทาง New normal ผ่านกิจกรรม “การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ประเภท Plug และ Unplug” #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –