#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2561 มาติดต่อรับทุนการศึกษา

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2561

มาติดต่อรับทุนการศึกษาที่กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2561

ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ โดยนำเอกสารต่อไปนี้มา

1. สำเนาบัตรนักศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (รับรองสำเนาถูกต้อง) ถ้าสูญหายให้ติดต่อขอใหม่ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –