Uncategorized

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการ จัดโครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 ลิเกร่วมสมัย วัยรุ่นไทยเข้าใจ SEX

เพื่อสอดรับกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 จึงขอเลื่อนการจัดโครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 ลิเกร่วมสมัย วัยรุ่นไทยเข้าใจ SEX
.
จากเดิมในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
.
ทั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในภายหลัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –